“استخدام راننده:

راننده تور و تشریفات

حسابدار و منشی جوابگوی تلفن

شرکت پیشگام رهنورد ایرانیان از بین داوطلبان آن دسته از دوستان که واجد شرایط بوده و در کنار آن دارای رفتار و برخورد مشتری پسندانه همراه با نگرش مثبت به خدمت به ملت عزیزمان دارند را استخدام با بیمه و مزایا می کند.

ویژگیهای مورد نیاز برای استخدام راننده:

شرایط استخدام حسابدار و کارمند خانم:

توضیحات: